In
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI CUỐI KỲ (.doc)

Kính gửi: Tổ Ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh

Em tên là: ………………………………………………………………, khoa ………………

hệ [ ] CQ [ ] CNNSP [ ] CQĐP, MSSV: ……………………………………

Nay em có nguyện vọng phúc khảo kết quả thi cuối kỳ của

[ ] chương trình ngoại ngữ đại cương tiếng: …………………….., học phần ……………
[ ] chương trình tiếng Anh chuyên ngành …………………………, học phần ……………
Ngày thi: ngày ……… tháng …… năm ………; Phòng thi: …………………………

Kính mong Tổ Ngoại ngữ xem xét giải quyết. Em xin chân thành cảm ơn.

TP.HCM, ngày ………tháng ……. năm ………
Người làm đơn, (ký tên và ghi rõ họ tên)
PHẦN GHI CỦA VP TỔ NGOẠI NGỮ
Ngày nhận đơn: ……………………….. [ ] đã giải quyết
Kết quả xử lý: .............................................................................................
Xác nhận của Tổ Ngoại ngữ: