In

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI NGOẠI NGỮ (.doc)

(dành cho ngoại ngữ đại cương học phần 1)

Kính gửi: Tổ Ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh
Em tên là: ………………………………………………………………, khoa ………………
hệ [ ] CQ [ ] CNNSP [ ] CQĐP, MSSV: ………………………………………………
Em đã đăng ký ngoại ngữ tiếng ……………………….. ở lớp …………………………………
vào thứ ……………. (tiết ……- ……) do GV …………………………………………… phụ trách.
Nay em có nguyện vọng đổi từ ngoại ngữ ……………… sang ngoại ngữ ……………… .

Đề nghị Tổ Ngoại ngữ xem xét giải quyết. Xin cảm ơn.

TP.HCM, ngày …….. tháng ……. năm ………

Người làm đơn, (ký tên & ghi rõ họ tên)

 

 


PHẦN GHI CỦA VP TỔ NGOẠI NGỮ

Ngày nhận đơn: ……………………………………… [ ] đã giải quyết

Kết quả xử lý: .............................................................................................

Xác nhận của Tổ Ngoại ngữ: