In
TRƯỜNG ĐHSP TPHCM
TỔ NGOẠI NGỮ
Lớp trả nợ: …………...….…………….………...
Số biên lai:…….…………. Ngày: ……………..

PHIẾU ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN CHƯA ĐẠT

Họ và tên: …………………….................................……… MSSV: ……….....…......…………..
Khoa: …………....... Lớp: ………. hệ [ ] CQ [ ] CNNSP [ ] CQĐP
TÊN MÔN HỌC
HỌC PHẦN
SỐ TÍN CHỈ/ ĐVHT
SỐ TIỀN
 

 

 


Xác nhận của Tổ Ngoại ngữ:                       TP.HCM, ngày ….. tháng ….. năm 20
Sinh viên ký tên & ghi rõ họ tênGhi chú: - Sinh viên đem phiếu đăng ký này đến nộp tiền tại phòng KHTC của Trường.
- Sinh viên nộp lại phiếu đăng ký này và biên lai thu tiền cho văn phòng Tổ NN để nhận giấy giới thiệu vào lớp học.

PHẦN GHI CỦA VP TỔ NGOẠI NGỮ

GIẤY GIỚI THIỆU

Sinh viên: .............................................. MSSV: ..................................
Khoa: .................................... hệ [ ] CQ [ ] CNNSP [ ] CQĐP
Học trả nợ học phần: ................................... Môn: .......................................
Tại lớp: ...................................... do giáo viên:................................................ phụ trách.
Đề nghị giáo viên bổ sung vào danh sách lớp quản lý chuyên cần và tạo điều kiện cho SV học tập tốt.
* Kiểm tra đánh giá quá trình theo danh sách lớp .................................................
Kết quả đánh giá quá trình: ............(....%);........(....%);...........(....%);..........(....%)
* Kiểm tra đánh giá cuối kỳ theo hệ .................................................
* SV lưu ý: khi dự thi kết thúc học phần SV phải theo dõi lịch thi và phòng thi ở Khoa chủ quản của mình, phải thi đúng hệ và đúng Khoa của mình.
Ngày …… tháng …… năm 20
Giáo vụ TNN