In

TRƯỜNG ĐHSP TPHCM                          Lớp cải thiện:…………….….……...……….………...

TỔ NGOẠI NGỮ                                     Số biên lai:…………….......…. Ngày: ……………..

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN HỌC PHẦN

Họ và tên: …………………….................................……… MSSV: ……….....…......…………..

Khoa: …………....... Lớp: ……….  hệ [  ] CQ    [  ] CNNSP    [ ] CQĐP

TÊN MÔN HỌC

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ/ ĐVHT

SỐ TIỀN
Xác nhận của Tổ Ngoại ngữ:                      TP.HCM, ngày ….. tháng ….. năm 20

Sinh viên ký tên & ghi rõ họ tên


Ghi chú: Sinh viên đem phiếu đăng ký này đến nộp tiền tại phòng KHTC của Trường.

Sinh viên nộp lại phiếu đăng ký này và biên lai thu tiền cho văn phòng Tổ NN.


PHẦN GHI CỦA VP TỔ NGOẠI NGỮ

GIẤY GIỚI THIỆU

Sinh viên: ..............................................  MSSV: ..................................

Khoa: .................................... hệ [  ] CQ    [  ] CNNSP    [ ] CQĐP

Học cải thiện học phần: ...................................  Môn: .......................................

Tại lớp: ...................................... do giáo viên:................................................ phụ trách.

Đề nghị giáo viên bổ sung vào danh sách lớp quản lý chuyên cần và tạo điều kiện cho SV học tập tốt.

* Kiểm tra đánh giá quá trình theo danh sách lớp .................................................

Kết quả đánh giá quá trình: ............(....%);........(....%);...........(....%);..........(....%)

* Kiểm tra đánh giá cuối kỳ theo hệ .................................................

Kết quả đánh giá cuối kỳ: ..................................................

Ngày …… tháng …… năm 20

Giáo vụ TNN