DANH SÁCH CÁC LỚP SINH VIÊN ĐÃ NHẬN TÀI KHOẢN EMAIL In
Thứ ba, 12 Tháng 2 2019 14:17

Lớp sinh viên nào chưa nhận tài khoản email thì liên hệ với thầy Nguyễn Quốc Việt, Phòng CTCT&HSSV (Phòng A109) để được hướng dẫn.

 

TT LỚP KHOA Khóa
1 Lớp NN Anh B K41 ANH K41
2 Lớp NN Anh C K41 ANH K41
3 Lớp NN Anh D K41 ANH K41
4 Lớp NN Anh E K41 ANH K41
5 Lớp SP Anh A K41 ANH K41
6 Lớp SP Anh B K41 ANH K41
7 Lớp SP Anh C K41 ANH K41
8 Lớp SP Địa A K41 ĐỊA LÍ K41
9 Lớp GDCT A K41 GDCT K41
10 Lớp GDQP AN A và B  K41 GDQP K41
11 Lớp GDTH A K41 GDTH K41
12 Lớp GDTH B K41 GDTH K41
13 Lớp GDTH D K41 GDTH K41
14 Lớp CN Nga B K41 NGA K41
15 Lớp NN Nga C K41 NGA K41
16 Lớp SP Pháp A K41 PHÁP K41
17 Lớp SP Sinh K41 SINH K41
18 Lớp LS A K41 SỬ K41
19 Lớp TLH A K41 TÂM LÍ K41
20 Lớp  TLH B K41 TÂM LÍ K41
21 Lớp SP Tin B  K41 TIN K41
22 Lớp SP Toán B K41 TOÁN K41
23 Lớp Toán A K41 TOÁN K41
24 Lớp Trung CN B K41 TRUNG K41
25 Lớp  CN Vật lí C K41 VẬT LÍ K41
26 Lớp SP Vật lí 4A K41 VẬT LÍ K41
27 Lớp SP Vật lí B K41 VẬT LÍ K41
1 Lớp NN Anh A K42 ANH K42
2 Lớp  NN Anh B K42 ANH K42
3 Lớp SP Anh A K42 ANH K42
4 Lớp SP Anh B K42 ANH K42
5 Lớp GDCT A K42 GDCT K42
6 Lớp GDMN C K42 GDMN K42
7 Lớp GDMN D K42 GDMN K42
8 LớpGDTH A K42 GDTH K42
9 Lớp GDTH B K42 GDTH K42
10 Lớp GDTH D K42 GDTH K42
11 Lớp Hàn D K42 HÀN K42
12 Lớp SP Hóa A K42 HÓA K42
13 Lớp QLGD K42 KHGD K42
14 Lớp NN Nga A K42 NGA K42
15 Lớp CN Văn K42 NGỮ VĂN K42
16 Lớp SP Văn A K42 NGỮ VĂN K42
17 Lớp SP Văn B K42 NGỮ VĂN K42
18 Lớp NN Pháp DL K42 PHÁP K42
19 Lớp QTH A K42 SỬ K42
20 Lớp QTH B K42 SỬ K42
21 Lớp SP Sử A K42 SỬ K42
22 Lớp TLH A K42 TÂM LÍ K42
23 Lớp TLH B K42 TÂM LÍ K42
24 Lớp TLH C K42 TÂM LÍ K42
25 Lớp TLH GD B K42 TÂM LÍ K42
26 Lớp SP Tin A K42 TIN K42
27 Lớp SP Tin A K42 TIN K42
28 Lớp Toán A K42 TOÁN K42
29 Lớp CN Trung D K42 TRUNG K42
30 Lớp SP Trung K42 TRUNG K42
31 Lớp CN Vật lí A K42 VẬT LÍ K42
32 Lớp CN Vật lí B K42 VẬT LÍ K42
33 Lớp SP Vật lí A K42 VẬT LÍ K42
1 Lớp NN Anh A K43 ANH K43
2 Lớp NN Anh E K43 ANH K43
3 Lớp NN Anh F K43 ANH K43
4 Lớp SP Anh A K43 ANH K43
5 Lớp SP Anh B K43 ANH K43
6 Lớp SP Anh C K43 ANH K43
7 Lớp Địa lí  K43 ĐỊA LÍ K43
8 Lớp SP Địa B K43 ĐỊA LÍ K43
9 Lớp GDCT A  K43 GDCT K43
10 Lớp GDCT B K43 GDCT K43
11 Lớp GDTH C K43 GDTH K43
12 Lớp GDTH E K43 GDTH K43
13 Lớp Tiếng Hàn A K43 HÀN K43
14 Lớp Hóa CN E K43 HÓA K43
15 Lớp CN Nga A K43 NGA K43
16 Lớp NN Nga B K43 NGA K43
17 Lớp SP Văn B K43 NGỮ VĂN K43
18 Lớp Văn học B K43 NGỮ VĂN K43
19 Lớp VNH A K43 NGỮ VĂN K43
20 Lớp VNH B K43 NGỮ VĂN K43
21 Lớp CN Pháp D K43 PHÁP K43
22 Lớp NN Pháp DL K43 PHÁP K43
23 Lớp SP Pháp  K43 PHÁP K43
24 Lớp Sinh 3 A K43 SINH K43
25 Lớp SP Sinh K43 SINH K43
26 Lớp QTH B K43 SỬ K43
27 Lớp SP Sử A K43 SỬ K43
28 Lớp CTXH  K43 TÂM LÍ K43
29 Lớp Toán C K43 TOÁN K43
30 Lớp SP Trung  K43 TRUNG K43
1 Lớp CN Anh F K44 ANH K44
2 Lớp NN Anh A K44 ANH K44
3 Lớp NN Anh C K44 ANH K44
4 Lớp NN Anh E K44 ANH K44
5 Lớp SP Anh B K44 ANH K44
6 Lớp SP Anh C K44 ANH K44
7 Lớp CNTT A K44 CNTT K44
8 Lớp Địa lí A  K44 ĐỊA LÍ K44
9 Lớp SP Địa K44 ĐỊA LÍ K44
10 Lớp GDĐB  K44 GDĐB K44
11 Lớp GDMN A K44 GDMN K44
12 Lớp GDMN C K44 GDMN K44
13 Lớp GDMN D K44 GDMN K44
14 Lớp GDTH B K44 GDTH K44
15 Lớp GDTH E K44 GDTH K44
16 Lớp Hóa CN A K44 HÓA K44
17 Lớp VNH B K44 NGỮ VĂN K44
18 Lớp NN Pháp A  K44 PHÁP K44
19 Lớp QTH A K44 SỬ K44
20 Lớp QTH C K44 SỬ K44
21 Lớp QTH D K44 SỬ K44
22 Lớp  CTXH A K44 TÂM LÍ K44
23 Lớp TLH A K44 TÂM LÍ K44
24 Lớp  SP Tin K44 TIN K44
25 Lớp Toán C K44 TOÁN K44
26 Lớp CN Trung A K44 TRUNG K44
27 Lớp CN Trung D K44 TRUNG K44
28 Lớp NN Trung E K44 TRUNG K44
29 Lớp  SP Trung K44 TRUNG K44
30 Lớp Trung CN E K44 TRUNG K44
31 Lớp SP Vật lí B  K44 VẬT LÍ K44